13
ژوئن

پرده پشت دری با والان آشپزخانه در دکوراسیون داخلی

پرده پشت دري با والان آشپزخانه
دوخت اين پشت دري ساده قابل جمع كردن با يك والان دالبري در وسط و آبشارهاي زيباي طرفين بسيار آسان مي-باشد. پايين پشت دري و والان با نوار هفت و هشتي تزئين شده است.
لوازم مورد نياز:
* پارچه گلدار طبق سليقه خودتان * پارچه آستري * نوار تزئيني زيگزاكي معروف به (ناخنك) * ميله پرده براي پشت دري مركزي و طرفين * كاغذ الگو
روش¬هاي تكنيكي * كوك زيرورو (صفحه70 را ببينيد) * پاك دوزي درز و لبه¬ها (صفحه79 را ببينيد) * دوخت از روي پارچه (صفحه25 را ببينيد) * تعيين محل درز و دوخت درزهاي عرض پارچه (صفحه3 را ببينيد)
آماده كردن
1- عرض پنجره را اندازه بگيريد.
2- كل عرض پارچه را براي پشت دري سه برابر عرض نهايي پنجره برآورد كنيد.
3- پشت دري مركزي را با ارتفاع 5/30 تا 7/45 سانتي¬متر يا به اندازه مورد نظر خود درست كنيد.
4- يك الگو براي 2/1 عرض نهايي درست كنيد، 5/16 سانتي-متر در بالا براي حاشيه و جيب محل ميله پرده اضافه كنيد. دو خط موازي در پايين پرده به عنوان راهنما براي درست كردن بالاترين و پايين¬ترين رأس لبه دالبر رسم كنيد. تعداد مورد نياز دالبرها را بين هر دو خطوط افقي پايين بكشيد. 2/1 سانتي¬متر اضافه درز به لبه پايين و لبه عمود بيروني الگوي پرده اضافه كنيد. (لبه عمود مقابل از روي تا بُرش خورده است)
5- تعداد عرض¬هاي مورد نياز پارچه را به هم وصل كنيد. يك تكه والان دو برابر پهناي الگوي كاغذي بُرش دهيد.
6- يك خط 7/12 سانتي¬متري بالاي لبه دالبر پايين كاغذ الگو براي سجاف علامت بزنيد.
7- يك تكه سجاف از پارچه بُرش دهيد.
8- يك تكه پارچه آستري به اندازه طرح والان منهاي تكه سجاف +5/2 سانتي¬متر در پايين بُرش دهيد.

تكه¬هاي طرفين را آماده كنيد 1- از 2/1 عرض پارچه براي پشت دري طرفين استفاده كنيد. 2- اندازه پرده طرفين را 3/2 بلندتر از ارتفاع نهايي پرده مركزي برآورد كنيد، 5/16 سانتي¬متر براي لبه بالا به آن اضافه كنيد. 3- الگوي كاغذي را 2/1 عرض پارچه با ارتفاع پرده طرفين + اضافه درز درست كنيد. 4- در لبه مركزي (لبه داخلي كه نزديك¬ترين پرده مركزي مي¬باشد) گوشه پايين را گرد كنيد، و حدود 2/1 سانتي¬متر اضافه درز در پايين و طرفين اضافه كنيد. 5- دو تكه پارچه براي پرده طرفين بُرش دهيد. طرح را براي يك تكه برعكس كنيد. و طرف مقابل را درست كنيد. 6- يك خط 7/12 سانتي¬متر از لبه پايين و لبه عمود داخلي براي خط بُرش سجاف علامت بزنيد. 7- دو تكه پارچه سجاف را بُرش دهيد، طرح را براي يك تكه برعكس كنيد. 8- دو تكه پارچه آستري به اندازه طرح پرده كناري منهاي تكه سجاف +5/2 سانتي¬متر در لبه پايين بُرش دهيد.

روش دوخت تكه مركزي: مرحله1- از سمت روي پارچه نوار تزئيني زيگزاكي را در مركز خط درز پايين پرده وسط قرار دهيد و در جاي خود كوك بزنيد. مرحله2- طوريكه هر دو روي پارچه¬ها روي هم قرار بگيرد، سجاف را به پارچه آستري بدوزيد و اضافه درز را به سمت آستر اتو بزنيد. اضافه درز را در امتداد نواحي منحني اگر لازم است قيچي بزنيد در اصطلاح (چِرت بزنيد). مرحله3- طوليكه هر دو روي پارچه روي هم قرار بگيرد، تكه آستر سجاف دوزي شده را به تكه والان در امتداد لبه طرفين و پايين بدوزيد از خط دوخت تزئيني قبل به عنوان راهنما استفاده كنيد. مرحله4- والان را به سمت رو برگردانيد و لبه-ها را اتو بزنيد. لبه¬هاي بالا را با هم زيگزاك بزنيد، حدود 7/12 سانتي¬متر لبه بالا را به سمت پشت برگردانيد. با دوخت پشت سر هم با فاصله 5/2 سانتيمتر از لبه بالا را بدوزيد و حاشيه بالاي والان را فُرم دهيد و دوباره با فاصله 6/7 سانتيمتر ديگر از لبه بالا را بدوزيد و محل ميله را درست كنيد.
روش دوخت تكه¬هاي طرفين مرحله1- از سمت روي پارچه نوار تزئيني زيگزاكي را در مركز خط اضافه درز پايين پرده طرفين قرار دهيد و در جاي خود كوك بزنيد. مرحله2- از مرحله2 تا مرحله4 پرده مركزي را براي هر يك از پرده¬هاي طرفين تكرار كنيد. مرحله3- ميله پرده را از ناحيه باز جيب ميله والان سمت راست، والان وسط و والان سمت چپ عبور دهيد. حدود 1/5 سانتيمتر از پرده هر سمت والان را براي برگرداندن روي ميله باقي بگذاريد.

 

دکوراسیون داخلی    دکوراسیون داخلی مغازه   دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل   مبلمان اداری   دکوراسیون اداری