01
مه

نقش پنجره ها در دکوراسیون داخلی

نقش پنجره ها در دکوراسیون داخلی

اندازه يك پنجره نه تنها به سطح ديوار پيرامون آن، بلكه به ابعاد انساني نيز بستگي دارد. ما معمولاً به پنجره اي عادت كرده ايم كه ارتفاع آن اندكي بلندتر از فرمان و كف درگاه آن برابر با كمر ما باشد. هنگامي كه از پنجره اي بزرگ براي توسعه فضايي به لحاظ بصري استفاده مي كنيم، براي گسترش چشم انداز و تكميل اندازه آن مي توان پنجره را به منظور انطباق با ابعاد انساني به بخش هاي كوچكتر تقسيم بندي كرد.

اندازه هاي مختلف پنجره

طرح پنجره بندي و جزئيات مربوط به تزئينات پنجره ها بر حس محصوريت ناشي از ديوارهاي اتاق اثر مي گذارد. طراحي و توجه به مكان قرارگيري پنجره در ساختمان را پنجره بندي مي گويند.
چارچوب بندي چشم اندازها
چشم اندازهاي پنجره ها، بهب بخش جدايي ناپذير فضاي داخلي تبديل شده اند. آنها نه تنها در ايجاد تمركزي خارجي از داخل اتاق نقش دارند، بلكه اطلاعات بصري در مورد قرارگيري فضا را به ما منتقل مي كنند. چشم اندازها سبب برقراري ارتباطي ميان فضاي داخلي و فضاي خارجي مي شوند.
در تعيين اندازه، شكل و مكان قرارگيري پنجره ها بايد چشم اندازي كه از داخل پنجره به آن مي نگريم، نحوه قاب بندي آن و نيز چگونگي تغيير حس بصري هنگام حركت در امتداد اتاق را از داخل و خارج بررسي كنيم.
چشم اندازهاي فيلترشده
پنجره ها، كاري بيش از چارچوب بندي ساده چشم اندازها انجام مي دهند. آنها به نورپردازي فضا و تهويه مطبوع آن نيز كمك مي كنند. روشنايي و دسترسي به چشم اندازهاي خارجي از جمله موارد بسيار مهم در طراحي پايدار محسوب مي شوند.
يك پنجره ممكن است چشم انداز چندان مطلوبي نداشته باشد. در چنين شرايطي، پنجره سبب چندبخشي شدن، فيلتر شدن و تغيير جهت چشم انداز ما مي شود. همچنين دورنماي خارجي فضاي داخلي را از داشتن چشم اندازي نامطلوب حفظ كرده و مي تواند در جايي كه دورنمايي وجود ندارد لذت بيافريند. شيشه كاري پنجره اي نيم شفاف و بهره گيري از قاب پنجره لولايي سبب تيره به نظر رسيدن مناظر خارجي و در مقابل امكان عبور نور و روشنايي مي شود.

فيلتر شدن چشم انداز با كاربرد مجموعه اي از اشيا درون پنجره

چندبخشي شدن چشم انداز با بهره گيري از پنجره هاي كوچك

در فضاهايي كه چشم اندازي وجود ندارد، مناظري از باغ يا حياط خلق كنيد.
منحرف كردن توجه از چشم انداز
بررسي راه هايي براي مقابله با چشم اندازهاي زشت
شيشه كاري داخلي شيشه كاري داخلي امكان عبور نور را از بيرون به داخل ساختمان و از فضايي به فضاي ديگر فراهم كرده و از نظر بصري فضاها را به يكديگر متصل مي كند. ديوارهاي شيشه اي و پانل هاي ديد امكان مشاهده فضاي مجاور را در زمان استفاده ميسر مي سازند. در شيشه كاري نيمه شفاف نيز با اينكه حركات از پشتش ديده مي شود ولي حريم خصوصي را تا حدي حفظ مي كند.
شيشه مسلح در مكان هايي كه احتمال آسيب هاي انساني وجود دارد، استفاده مي شود مانند: درها، حمام و نورگيرهاي ثابت بغل تيغه ها. به طور كلي، شيشه آب ديده و شيشه چند لايه به عنوان شيشه مسلح شناخته مي شوند. آئين نامه هاي ساختماني قوانيني را براي استفاده از شيشه در مكان هايي كه بايد در برابر آتش مقاوم باشند مانند راهروها، وضع كرده اند.
شيشه مسلح داراي تور سيمي با سيم هاي موازي تأييد شده بين ورقه هاي شيشه است. در صورت شكستگي، سيم به نگه داشتن قطعات شيشه كمك كرده و سبب كاهش آسيب هاي شخصي مي شود.

شيشه مسلح

ميله فشار با حداقل عمقي به اندازه 38م م (5/1 اينچ) بايد در برابر بار افقي به اندازه (kg/m5/3) يا psi50 مقاوم باشد.

در همه درهاي شيشه اي بايد از شيشه
مسلح استفاده كرد.

شرايط شيشه كاري داخلي شيشه مسلح مورد نياز

دکوراسیون داخلی    دکوراسیون داخلی مغازه    دکوراسیون داخلی منزل    دکوراسیون داخلی هتل    مبلمان اداری    دکوراسیون اداری