12
ژوئن

منظور از ايستگاه های كار در طراحی داخلی

ايستگاه هاي كار
طراحان اغلب براي اشاره به محيط هاي كار كه تجهيزاتي همچون ميز، صندلي و كامپيوتر دارد، از اصطلاح «ايستگاه كار» استفاده مي كنند. ميز و سطوح افقي مجاور را نيز سطوح كار مي نامند.
محيط هاي اداري پيوسته در حال تغيير و تحول هستند. اما اكثر افراد هنوز در ايستگاه هاي كاري اتاقكي كار مي كنند. اين سيستم ها همچنان توليد شده و براي كاربردهاي مجدد به دليل مزاياي اقتصادي و برخورداري از دوام كافي استفاده مي شوند.
برخورداري از تمركزي بالا در كار براي هر كارمند ضروري مي باشد. اين امر در اداره هاي خصوصي و فضاهايي با ويژگي آكوستيك نيز لازم است. امروزه، اين فضاها تا اندازه اي ويژه كار انتخاب مي شوند نه موقعيت كاربر.

گرايش به سوي اداره هاي خانگي و استفاده از كامپيوترهاي سبك و قابل حمل و نيز تجهيزات ارتباطي بي سيم سبب شكل گيري بازاري ويژه مبلمان اداري با خاصيت كاربري انعطاف پذير و حملي آسان شده است. اكنون سطوح كار و صندلي ويژه چندين كارمند با برنامه كاري مختلف طراحي مي شوند. مبلمان را مي توان براي گروه هاي كوچك كاري با جلساتي و سپس ويژه كارهاي شخصي طبقه بندي كرد. در ايستگاه هاي كاري فضا باز بزرگ تيغه ها و سقف را به منظور محرميت فضا و حفاظت در برابر صدا بلند طراحي مي كنند. اين مقوله نيازمند چيدمان دقيق است.
ميزها در سبك ها و كاربردهاي متنوع ساخته مي شوند. ميزهاي قديمي داراي كشوهايي در قسمت پائيني سطح روي ميز هستند. همچنين اين نوع ميزها ممكن است شامل ميزي تك يا سطح كاري بر روي يك پايه ستون با يك كشو باشند. اين ايستگاه كار با سطوح كاري اضافي در كنار يا پشت كاربر قابل توسعه هستند.
انتخاب ميز بايد بر اساس نحوه كاركرد، سبك و موقعيت كاري كاربر صورت گيرد. اندازه و شكل ميز بايد پاسخگوي نياز به نگهداري تجهيزاتي همچون كامپيوتر و وسايل جانبي باشند.
سيستم هاي مبل
از آنجايي كه يك شركت خصوصي، ايستگاه كار را در داخل يك اتاق احاطه مي كند، محيط هاي اداري باز از سطوح كاري پيموني و واحدهاي نگهداري و ذخيره به منظور تركيب ايستگاه هاي كاري متعدد و افزايش ارتباطات و بهره وري كاربر استفاده مي كنند.
امروزه، محيط هاي اداري باز، بسيار توسعه يافته و محدود به چندين اتاقك نمي شوند. هم زمان با سبك تر شدن تجهيزات و استفاده از سيم كشي كمتر، طراحي ديوار نيز كاهش يافته و استفاده از پانل هاي كوتاه در جداسازي بصري و آكوستيكي فضاها مؤثر واقع شده است.
كارمندان اداري ممكن است خود را در فضايي مخصوص به خود دريابند. سطوح كاري را مي توان در رديف هاي فضايي نزديك به يكديگر طراحي كرد. در حالي كه اين سطوح در برقراري ارتباط و مشاركت در كار مؤثر هستند، اما ممكن است در ايجاد استرس و بروز مشكلات بر سر فضا بين چند كارمند نيز نقش داشته باشند. كار در فضاهاي كوچك، ميزان بهره وري را افزايش يا كاهش داده و رضايت كاربر به اولويت هاي كاري مجزا، زمان مصرفي در ايستگاه كار و فضاي اختصاص يافته به موارد كاري ديگر بستگي دارد.
در گذشته، دسترسي به بازار مبلمان اداري ويژه تجارت هاي خانگي كوچك، بسيار دشوار و پرهزينه بوده است. بسياري از قطعاتي كه امروزه طراحي شده اند به آسان نمودن كار در اداره هاي خانگي كمك كرده و توليدكنندگان در جهت ساخت مبلمان اداري و وارد نمودن آن به بازارها گام برداشته اند.

ميز و قفسه قديمي

ايستگاه هاي كاري مجزا

سيستم ميزي حسي، هِرمَن ميلر

ايستگاه هاي كاري گروهي محيط اداري بوم مانند، هِرمَن ميلر

دکوراسیون داخلی    دکوراسیون داخلی مغازه   دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل   مبلمان اداری   دکوراسیون اداری