06
مه

سيستم های داخلی محيطی

 

سيستم هاي داخلي محيطي

در حالي كه ماهيت سيستم سازه اي ساختمان  مي تواند خود را در فضاهاي داخلي آشكار سازد اما اغلب شبكه هاي پيچيده سيستم هاي مكانيكي و الكتريكي معمولاً از نظرها به صورت پوشيده و مخفي طراحي مي شوند. طراحان داخلي بايد از موارد قابل رؤيتي كه به طور مستقيم بر محيط داخلي اثر مي گذارند، همچون ماندافزارهاي نورپردازي، خروجي هاي الكتريكي، ماندافزارهاي بهداشتي، دريچه توزيع هوا و دريچه هواي برگشت آگاه باشند. همچنين آنها بايد موارد قابل توجه ديگري مانند نيازمندي هاي فضايي براي حركت افقي و عمودي هوا و خطوط الكتريكي و لوله كشي را مورد بررسي قرار دهند.

آسايش حرارتي

آسايش حرارتي زماني به دست مي آيد كه بدن انسان قادر به انتشار گرما و رطوبت توليدي توسط سوخت و ساز بدن به منظور رسيدن به دماي بدوني ثابت و طبيعي باشد.

روش هاي انتقال گرما

تابش: انرژي گرمايي از بدني گرم منتشر شده، به فضا انتقال يافته و توسط بدن خنك تر جذب مي شود. گرماي تابشي تحت تأثير حركت هوا يا دما قرار نمي گيرد.

همرفت:: انتقال د راثر حركت دايره اي ذرات گرم شده يك مايع يا گاز صورت مي گيرد.

هدايت: انتقال مستقيم از ذرات گرم تر به ذرات خنك تر يك وسيله يا دو بدن در تماس مستقيم با يكديگر صورت مي گيرد.

تبخير: از دست رفتن گرما در اثر فرآيند تبديل رطوبت به بخر را گويند.

آسايش حرارتي نه تنها به دماي هوا بستگي دارد، بلكه با رطوبت نسبي هوا، دماي تابشي سطوح پيراموني، حركت هوا و خالص بودن آن نيز در ارتباط است. به منظور دستيابي و حفظ آسايش حرارتي، وجود تعادلي مناسب در ميان عوامل مذكور ضروري مي باشد.

هرچه دماي تابشي سطوح يك اتاق بالاتر باشد (گرما بيشتر از آنها عبور كند)، دماي هواي آن سردتر خواهد بود.

هرچه رطوبت نسبي فضا بيشتر باشد، دماي هواي آن پائين تر خواهد بود.

هرچه جريان حركت هوا سردتر باشد، سرعت كمتري خواهد داشت.

 

هدايت

همرفت

تابش

تبخير

 

تابش از ماندافزارهاي نورپردازي و تجهيزات گرمايي حاصل مي شود.

دکوراسیون داخلی    دکوراسیون داخلی مغازه   دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل   مبلمان اداری   دکوراسیون اداری