15
ژوئن

روميزی گرد و بلند با لبه چين دار در دکوراسیون هتل

روميزي گرد و بلند با لبه  چين دار (دامن ميز)

 

اين چين هاي زيبا به راستي كه زيبايي چنداني به اين دامن روميزي بخشيده است.                                    نوار لوله اي كه در بالاي پيله هاي چين دوخته شده جذابيت و زيبايي اين روميزي را چند برابر جلوه داه است.

لوازم مورد نياز:

* پارچه براي روميزي، پيله لبه و سجاف لوله اي

* پارچه آستر

* پارچه براي پوشاندن قيطان

* قيطان

* مداد علامت زن

* پايه هاي چرخ براي چين دادن

 

روش هاي تكنيكي                                                                                                                                       * دوخت پسدوزي (صفحه45 را ببينيد)                                                                                                            * روش اتصال مغزي (صفحه 79 را ببينيد)                                                                                                               * روش اتصال هر دو انتهاي قيطان مغزي به يكديگر (صفحه79 را ببينيد)                                           * روش روكش كردن قيطان ها (صفحه78 را ببينيد)                                                                                          * تعيين محل درز و دوخت درزهاي عرض پارچه (صفحه3 را ببينيد)

آماده كردن                                                                                                                                                            1- قطر و ارتفاع ميز را اندازه بگيريد. مقدار كل پارچه مورد نياز براي روميزي را برآورد كنيد، قطر و ارتفاع را دو برابر كنيد و به آن اضافه كنيد. حدود 6/7 سانتي-متر براي چين كم كنيد و اضافه هاي درز را اضافه كنيد.

2- به اندازه كافي عرض هاي پارچه را به هم بدوزيد و يك تكه پارچه با قطر و اندازه بدست آمده بالا براي كل روميزي درست كنيد.

3- پارچه را از وسط تا بزنيد، سپس دوباره تا بزنيد در واقع چهار تا مي شود. مداد را به يك انتهاي يك تكه ريسمان گره بزنيد و انتهاي ديگر را يك سنجاق بزنيد. طول ريسمان را به اندازه 2/1 قطر روميزي درست كنيد.

4- سوزن را در گوشه محل چهار تاشده پارچه قرار دهيد، و ريسمان را امتداد دهيد و 4/1 دايره را روي پارچه بكشيد. در امتداد خط كشيده شده روي پارچه را از روي هر چهار لايه قيچي كنيد.

5- پارچه آستر روميزي را به همين ترتيب بدوزيد و بُرش دهيد.

6- قيطان روكش شده را به اندازه كافي درست كنيد و اطراف لبه بيروني روميزي قرار دهيد.

7- نوارهايي با عرض 10 سانتي متر از پارچه بُرش دهيد و آنها را از يك انتها به انتهاي ديگر طوري كه روي پارچه ها روي هم قرار بگيرند بدوزيد و يك نوار به بلندي دور تادور لبه بيروني روميزي ضربدر دو (دو برابر)+ حدود 7/45 سانتي متر درست كنيد.

روش دوخت:                                                                                                                                                       مرحله1- پارچه لبه قيطان را با فاصله هاي يكسان 5/2 سانتي متري بطور منظم قيچي بزنيد. قيطان روكش شده را روي لبه بيروني روميزي بدوزيد.                                                                                                مرحله2- پارچه نوار چين با عرض 10 سانتي متر را از وسط طول تا بزنيد و اتو كنيد. لبه هاي ندوخته را در امتداد خط درز سرتاسر هر دو لبه ندوخته پارچه به هم كوك بزنيد.                                     مرحله3- پايه چرخ را براي پيله هاي 2/1 سانتي متري تنظيم كنيد. لبه هاي ندوخته نوار پارچه اي را در محل مخصوص پايه چرخ قرار دهيد و سرتاسر طول نوار را بصورت پيله چين بزنيد.                   مرحله4- طوريكه سمت روي پارچه ها روي هم قرار بگيرد لبه هاي ندوخته نوار چين را با لبه بيروني روميزي و نوار قيطان قيچي زده جفت كنيد. با چند سانتي متر از نقطه اي كه محل مماس ابتدا و انتهاي نوار چين داده مي-باشد شروع كرده و خاتمه دهيد. نوار را به سمت روي روميزي بدوزيد. از روي خط دوخت قبلي كه قيطان را وصل كرده ايد بدوزيد و در نواحي كه لازم است اضافه درز را قيچي بزنيد.               اضافه پارچه را در هر دو انتها قيچي كنيد و آنها را در محلي كه سنجاق زده شده به هم بدوزيد. نوار چين داده را روي روميزي قرار دهيد و دوخت را كامل كنيد. نوار چين را از روميزي دورتر تا بزنيد. تمام اضافه درزها را به سمت مركز روميزي اتو بزنيد.                                                                                                 مرحله5- حدود 2/1 سانتي-متر از لبه بيروني آستر را به سمت پشت اتو بزنيد. روميزي و آستر را طوريكه سمت پشت آنها روي هم باشد قرار دهيد، آستر را به روميزي در امتداد خط دوخت قبل پسدوزي كنيد.

 

دکوراسیون داخلی    دکوراسیون داخلی مغازه   دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل   مبلمان اداری   دکوراسیون اداری