10
مه

تاثیر سيستم های توزيع هوای زيركف (UFAD) بر طراحی داخلی

توزيع هواي زيركف

سيستم هاي توزيع هواي زيركف (UFAD) به همراه سيستم كف بالا آمده براي توزيع هواي تهويه شده در ساختمان هاي تجاري استفاده مي شوند. اين سيستم ها، آسايش حرارتي را بهبود بخشيده، تهويه را مؤثرتر كرده و كيفيت هواي دروني را بهتر مي كنند.

سيستم كف بالا آمده متشكل از پانل هايي است كه توسط پاستون ها (ستون هاي نگه دارنده) حمايت مي شوند. فضاي پِلنوم واقع در زير پانل ها براي سيم كشي، برقراري ارتباطات كابلي و نيز توزيع و گردش استفاده مي شود.

در يك سيستم توزيع هواي زيركف، هواي تهويه شده معمولاً از طريق مجرا به فضاي پلنوم زير كف منتقل شده و سپس آزادانه در خروجي هاي تأمين هوا جريان مي يابد. اين خروجي ها معمولاً در كف قرار دارند اما مي توان آنها را در تيغه هاي ديوار نيز طراحي كرد. هوا معمولاً از سطح سقف و از مكاني كه پلنوم باز است، باز مي گردد.

كف تمام شده اغلب با موكت تكه اي كه دسترسي با پانل هاي كف را آسان مي كند، پوشيده مي شود.

همرفت طبيعي، هواي گرم تر و راكد را به سوي سقف به جريان مي اندازد.

سيستم هاي آب رساني

دو شبكه مجزا اما موازي در سيستم آب وجود دارند. يكي از آنها منبع تأمين آب آشاميدني براي مصارف انساني و نيز مصارف سيستم هاي مكانيكي و آتش نشاني است. شبكه ديگر وظيفه خارج سازي مواد زائد آب برد را پس از مصرف آب دارد.

آب ساختمان معمولاً از يك شاه لوله آب و تحت فشار تأمين مي  شود. سيستم آب رساني بايد بر نيروهاي جاذبه و اصطكاك براي انتقال آب به نقاط مختلف مصرف غلبه كند. فشار مورد نياز براي انتقال آب به بالا ممكن است از شاه لوله يا پمپ ها در ساختمان ناشي شود. آب در صورت كم فشار بودن مي تواند به مخزن ذخيره در سطحي بالاتر انتقال يابد و سپس در اثر نيروي جاذبه به سمت پائين فرستاده شود.

يك سيستم آب رسان گرم مجزا، آب را از سيستم گرمايشي يا ديگ بخار به سوي هر يك از ماندافزارهاي مورد نياز هدايت مي كند. لوله هاي عايق، گرماي آب را در مسير حركت آن به سوي نقطه مصرف حفظ مي كنند. همچنين مي توان از يك آب گرمكن خورشيدي براي تأمين انرژي لازم براي گرم كردن آب استفاده كرد.

به منظور كنترل جريان آب در هر ماندافزار و نيز جداسازي يك يا چند ماندافزار از سيستم آب رساني براي تعمير و نگهداري مي توان از مجموعه اي از شيرها استفاده كرد.

دکوراسیون داخلی    دکوراسیون داخلی مغازه   دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل   مبلمان اداری   دکوراسیون اداری