17
مه

آکوستیک و كنترل صدا در فضاهای داخلی

آکوستیک و كنترل صدا در فضاهای داخلی

آكوستيك با توليد، كنترل، انتقال، پذيرش و اثرات صدا در ارتباط است. در طراحي داخلي، ما به كنترل صدا در فضاهاي داخلي مي پردازيم. به ويژه، قصد داريم صداهاي مطلوب را حفظ كرده و يا افزايشي داده و صدايي كه اختلال در فعاليت هاي ما ايجاد مي كنند را كاهش دهيم.
صدا زماني به وجود مي آيد كه انرژي به عنوان فشار امواج در هوا و يا محيط هاي ديگر منتقل مي شود. يك موج صدا به صورت كروي از منبع خود خارج شده و تا برخورد با يك مانع در مسير خود حركت مي كند. پس از برخورد موج صدا به يك مانع، جذب شده يا منعكس مي شود و يا تركيبي از هر دو رخ مي دهد.
در يك اتاق، ما در ابتدا صدا را مستقيم از منبع خود و سپس مجموعه اي از پژواك ها مي شنويم. سطوح بازتابي زماني مفيد واقع مي شوند كه صداهاي مطلوب را با هدايت و انتشار در مسير حركت در اتاق تقويت مي كنند. همچنين وجود پيوسته صداهاي بازتابي مي تواند سبب بروز مشكلات اِكو، لرزش و يا پژواك شود.
اِكو در فضاهاي بزرگ زماني رخ مي دهد كه سطوح امواج صدايي را كه به اندازه كافي بلند هستند منعكس كرده و به اندازه فاصله از منبع، دير دريافت كنند. در اتاق هاي كوچكتر، سطوج بازتابگر موازي سبب ايجاد يك بي آبي سريع از اكوهايي مي شوند كه آنها را لرزش مي ناميم.

اصول آكوستيك

پژواك به پايداري صدايي اشاره دارد كه در اثر بازتاب هاي متعدد صدا پس از توقف در منبع در فضا توليد شده است. بخي موسيقي ها با پژواك هاي طولاني افزايش مي يابند. اما كلام در چنين محيط آكوستيكي مي تواند آشفته شود. تغيير شكل و جهت سطوح اتاق يا تنظيم تناسب مصالح بازتابگر و جذبي به واضح شدن صدا كمك مي كنند.
شرايط براي سطح صدا، زمان پژواك و تشديد آن بر اساس ماهيت فعاليت و انواع صداهاي توليدي متفاوت است. يك مهندس آكوستيك مي تواند شرايط آكوستيكي فضا را تعيين كند. طراح داخلي بايد از نحوه انتخاب و آرايش مصالح بازتابگر و جذبي در كيفيت هاي آكوستيكي اتاق آگاه باشد.

سطوح مقعر، صدا را متمركز و سطوح محدب، صدا را پخش مي كنند. سطوح اُريب به پخش شدن صدا كمك مي كنند. سطوح بازتاب گر موازي سبب ايجاد اِكو لرزش مي شود.
صدا
دسي بل (dB)، واحد فشار نسبي يا شدت صداها در مقياسي يكسان از صغر براي حداقل صداي قابل درك تا 130 براي آستانه متوسط درد است. از آنجايي كه اين اندازه بر حسب مقياس لگاريتمي مي باشد، سطوح دسي بل دو منبع صدا به لحاظ رياضي با يكديگر جمع نمي شوند. به عنوان مثال:
dB120نه 60dB + 60dB = 63 dB
شاخص بلندي صدا، يك منحني است كه سطح فشار صدا را در فركانس هاي مختلف نشان مي دهد و گروهي از شنوندگان در مورد بلنداي برابر آن قضاوت مي كنند.
يك سون، واحد اندازه گيري بلندي صدا است.

نويز
نويز به صداهاي ناخواسته، آزاردهنده يا ناموزون اشاره دارد. نويز خارج از يك فضا با بهره گيري از روش هاي زير قابل كنترل است:
مجزا كردن نويز از منبع آن
تا حد امكان دورتر قرار دادن فضاهاي نورپردزا از فضاهاي آرام
كاهش انتقال صدا از يك فضا به فضاي ديگر
مجزا كردن صدا
صدا مي تواند از طريق هوا و نيز مصالح جامد سازه ساختماني انتقال يابد. از آنجايي كه كنترل صداهاي سازه برد اندكي دشوار است، بايد از منبع در هر زمان كه امكان دارد جدا شوند. روش هاي كاربردي در اين زمينه عبارتند از: استفاده از تجهيزات مكانيكي كم صدا، بهره گيري از پايه هاي فنري و اتصالات انعطاف پذير به منظور مجزا كردن لرزش هاي تجهيزات در سازه ساختمان و حذف مسيرهاي جناحي (مسيرهاي غير از ديوار، سقف و كف كه صدا مي تواند از آن عبور كند) در امتداد كانال كشي به هم پيوسته يا لوله كشي كه نويز بتواند از منبع خود به داخل فضا انتقا يابد.

كاهش نويز
كاهش صدا به اختلاف دريافت شده از سطوح صدا ميان دو فضاي محصور شده اشاره داشته و به موارد زير بستگي دارد:
افت انتقال از ديوار، كف و ساختار سقف
كيفيت هاي جذبي فضاي دريافتي
سطح ماسكه كردن با صداي زمينه كه مي تواند سبب افزايش آستانه شنوايي براي صداهاي ديگر در حضور آن شود.

صداي زمينه يا صداي محيطي از منابع داخلي و خارجي معمولاً در محيط پيرامون انتشار مي يابند. صداي زمينه به طور واضح توسط شنونده قابل تشخيص نيست. نوعي از صداي زمينه را نويز سفيد مي نامند كه گاهي اوقات به طور سنجيده به منظور ماسكه شدن و يا حذف صداهاي ناخواسته در فضا منتشر مي شود.
كاهش صداي مورد نياز از يك فضا به فضاي ديگر به سطح منبع صدا و سطح ورود صدايي بستگي دارد كه ممكن است براي شنونده قابل فهم باشد.
دستگاه هاي ماسكه كردن صوتي
فعاليت هاي منطقه اي بر حسب سطوح صدا، نواحي آرام را از نواحي پُر سر و صدا جدا كرده و يا سبب جدايي آنها با فاصله مي شود.
افت انتقال
افت انتقال (TL)، مقياس اجراي مصالح ساختماني يا تجمع ساختاري در ممانعت از انتقال صداي هوابرد است. سه عامل اصلي سبب افزايش نسبت افت انتقال يك تجمع ساختاري مي شود.
توده به طور كليف هر چه جسم سنگين تر و متراكم تر باشد، مقاومت بيشتري در برابر انتقال صدا دارد.
جداسازي لايه ها: بهره گيري از لايه هوا در تجمع ساختاري سبب گسيختگي مسير انتقال صدا از يك فضا به فضاي ديگر مي شود.
جذب: مصالح جذبي به پراكندگي صدا در يك اتاق كمك مي كند.

نسبت رده انتقال صوت (STC)، تك عددي است كه مقادير افت انتقالي ناشي از فركانس هاي بسيار را جمع مي كند. نسبت رده انتقال صوت برآوردي از عملكرد يك تيغه در برابر شرايط صدابندي معين را ارائه مي دهد. هرچه نسبت رده انتقال صوت بيشتر باشد، مقدار صدابندي مصالح يا ساختار بيشتر مي شود. يك درگاه باز داراي نسبت رده انتقال صوت برابر با 10 است، يك ساختار نرمال داراي نسبت رده انتقال صوت برابر با 30 تا 60 است و يك ساختار ويژه به نسبت رده انتقال صوت بالاتر از 60 نياز دارد.

ساختار ناپيوسته
تنظيم متناوب پايه هاي يك ديوار با تيغه تشكيل دو رديف مجزا از پايه هاي آرايش يافته به صورت زيگراكي سبب قطع پيوستگي مسيري شده كه صداي هوابرد از آن منتقل مي شود.
نصب روكشي از الياف شيشه اي ميان دو رديف پايه ها سبب افزايش افت انتقال مي شود.

نصب مصالح روكار روي كانال هاي ارتجاعي امكان لرزش سطح بدون انتقال نويز به سازه هاي حفاظ را فراهم مي كند.
صدا مي تواند از طريق هر مسير هوايي حتي از كوچكترين شكاف هاي اطراف در، پنجره و فيوزهاي الكتريكي انتقال يابد. درزگيري دقيق اين منافذ مانع از ورود نويز هوابرد به داخل اتاق مي شود.
دکوراسیون داخلی    دکوراسیون داخلی مغازه   دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل   مبلمان اداری   دکوراسیون اداری